Algemene voorwaarden

Lees hier onze voorwaarden

De hierna volgende al gemene contractvoorwaarden m.b.t. de verkoop van producten en di ensten op het vl ak van advi es, di agnose en renovati e op het vl ak van vochtbestrij di ng werden overeengekomen en door bei de partij en aanvaard:

ARTIKEL 1: VOORWERP
Behoudensandersluidendschriftelijkbedingtussenpartijen,regelendezebijzonderevoorwaardenalsmededealgemenecontract- enfactuurvoorwaardenallecontractueleverhoudingentussenenerzijdsLACASABVBAeveneensh.o.d.n.DLVochtbe- strijding(hiernaDL),metzetel teB-2630Aartselaar,Boomsesteenweg41/1,Ondernemingsnr.0886.427.570.020211,enanderzijdsdeKlantdieuitdrukkelijkerkentkennistehebbengenomenvandevoorwaardenendezeteaanvaarden.

ARTIKEL 2 : BESTELLING& ANNULERING; HERROEPINGSRECHT.
NaontvangstdoorDLvaneenvolledigingevuldediagnose-aanvraagzal DLbij deklantterplaatsekomenvooreendiagnoseendeopmaakvaneentechnischetekening.Deondertekeningvandebestelbonendealgemenevoorwaardendoordeklant gel dt al s schr i f t el ij ke or der bevest i gi ng/ best el l i ng voor de omschr even ui t t e voer en wer kzaamheden waar van de t echni sche ui t wer ki ng ui t sl ui t end wor dt bepaal d door onder t ekeni ng van de t echni sche che. Best el l i ngen vi a de websi t e van DL geschi eden steeds onder aanvaarding van dealgemenevoorwaarden. DL behoudt zich het recht omgeen gevolg tegeven aan onnauwkeurig of onvolledig ingevuldeof ondertekendeantwoordkaarten, bestelformulieren en/of technischetekeningen cq. verslagen. De kl ant heeft i n de geval l en voorzi en bij Boek VI Marktpraktij ken en Consumentenbeschermi ng van het Wetboek Economi sch Recht, een herroepi ngsrecht bij verkoop op afstand of verkoop bui ten de ondernemi ng, voor zover ... :
1. Het gaat om een verkoop op afstand aan een consument in de zin van het Wetboek Economisch Recht en de uitvoeringsbesluiten, waarbij bijvoorbeeld goederen en diensten worden besteld via internet, telefoon, fax en post; Of het gaat om een verkoop bui ten de ondernemi ng aan een consument i n de zi n van het Wetboek Economi sch Recht en de ui tvoeri ngsbesl ui ten;
2. De klant tijdens de voormelde termijn van 14 werkdagen DL schriftelijk per aangetekend schrijven in kennis heeft gesteld van zijn verzaking op het volgende adres: Boomsesteenweg 41/1, B-2630 Aartselaar dit alles conform de toepasselijke regelgeving;
3. Behoudens de andere ui tzonderi ngen voorzi en door de toepassel ij k regel i ng, het ni et gaat om onder meer di enstenovereenkomsten na vol l edi ge ui tvoeri ng van de di enst al s de ui tvoeri ng i s begonnen met ui tdrukkel ij ke voorafgaande i nstemmi ng van deconsument, en mits deconsument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodradeonderneming deovereenkomst volledig heeft uitgevoerd, delevering van volgens speci caties van deconsument vervaardigdegoederen, of dieduidelijk voor een speci eke persoon bestemd zijn, overeenkomsten waarbij de consument de onderneming speci ek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; de overeenkomsten betreffende de constructie van ni euwe gebouwen en de i ngrij pende verbouwi ng van bestaande gebouwen.

ARTIKEL 3 : LEVERING EN UITVOERING
De ui tvoeri ng van de werkzaamheden vangt aan bi nnen twaal f maand na ondertekeni ng van een vol l edi ge en correcte orderbevesti gi ng en na het ontvangst van de voorschotbetal i ng, op een moment bi nnen deze termij n, i n samenspraak met de Kl ant. De Kl an t k an d e o n t b i n d i n g / v er b r ek i n g v an d e o v er een k o ms t l as t en s DL t en g ev o l g e v an l aat t ij d i g e u i t v o er i n g maar v r ag en i n d i en DL n a i n g eb r ek es t el l i n g b ij aan g et ek en d s c h r ij v en d e wer k en n i et u i t v o er t b i n n en een t er mij n v an 3 0 d ag en n a o n t v an g s t van deze ingebrekestelling. De uitvoering geschiedt volgens de technische che in bijlage bij de bestelbon of door de technische che opgemaakt tijdens de Technische controle voorafgaand de werken. De Klant zorgt dat er een parkeerplaats vrij is voor DL camionette en voor afdoende toevoer van nutsvoorzieningen, edm. alwaar DL zonder aanrekening van kosten gebruik van kan maken. De Klant zorgt ervoor dat op het ogenblik van de werken geen andere partijen (schilders, aannemers, edm...) o p d e w e r f a a n w e z i g z ij n . D L i s n i m m e r a a n s p r a k e l ij k v o o r s c h a d e a a n d e r d e n e n h u n g o e d e r e n o f m a t e r i a l e n d i e z i c h g e d u r e n d e d e w e r k z a a m h e d e n o p d e w e r f b e v i n d e n , b e h o u d e n s o p z e t o f g r o v e s c h u l d . We r k z a a m h e d e n d i e o p v e r z o e k v a n d e K l a n t
g e s c h i e d e n o p o n b e w a a k t e p l a a t s e n ( s c h u r e n , g a r a g e s , i n d e t u i n , . . ) g e b e u r e n o p u i t s l u i t e n d e v e r a n t w o o r d e l ij k h e i d e n r i s i c o v a n d e K l a n t . Wa n n e e r d e K l a n t o f d e r d e n n i e t a a n w e z i g z ij n o p d e d a g v a n d e u i t v o e r i n g e n d e w e r k e n n i e t k u n n e n d o o r g a a n , of er geen parking voorzien is etc. zal er een kostprijs van min. 750,00 EUR. aangerekend worden.

ARTIKEL 4 : PRIJZEN
De prij zen en tari even worden steeds ui tgedrukt i n Euro en conform de vermel di ng i n het bij zonder deel van de overeenkomst. De prij zen bl ij ven gel di g tot 12 maanden na ondertekeni ng, of zoveel l anger al s door DL schri ftel ij k bevesti gd. Indi en het voorschot niet betaald wordt bij het sluiten van de overeenkomst of indien de klant wettelijk recht heeft op een herroepingsrecht op basis van Boek VI Marktpraktijken en Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht, onmiddellijk na het verstrijken van dit herroepingsrecht, zoals beschreven in punt vijf van de overeenkomst, heeft DL het recht de prijs te verhogen met 10 %. Indien de werken om redenen te wijten aan de Klant niet kunnen worden geleverd binnen de 12 maanden na hetafsluitenvandeovereenkomstzal deprijsverhoogdwordenmet10%.DLkansteedsprijzenwijzigenindiendezeprijswijzigingentewijtenzijnaanobjectieveomstandigheden(BTW,taksenopgoederen,lonenofgrondstoffen,vervoer,...).

ARTIKEL 5: BETALINGSMODALITEITEN
D e K l a n t z a l s t e e d s h e t o v e r e e n g e k o m e n v o o r s c h o t b e t a l e n b ij o n d e r t e k e n i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t o f t e n l a a t s t e o p d e d a g n a h e t v e r s t r ij k e n v a n h e t w e t t e l ij k e h e r r o e p i n g s r e c h t u i t B o e k V I M a r k t p r a k t ij k e n e n C o n s u m e n t e n b e s c h e r m i n g v a n h e t We t b o e k Economi sch Recht i ndi en het daadwerkel ij k gaat om een verkoop op afstand of een verkoop bui ten de ondernemi ng aan een consument, zoal s omschreven i n de op het moment van het sl ui ten van de overeenkomst van kracht zij nde Boek VI Markt- praktijken en Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht. Bij een verkoop gesloten op DL hoofdkantoor, showroom, een salon, beurs of tentoonstelling zal het voorschot wel bij ondertekening betaald worden. Behoudens schriftelijk andersluidendbedingzijnallefacturenintegraal betaalbaaropdevervaldatumvandefactuur,zijndedelaatstedagderwerkenopeendoorDLopgegevenbankrekeningnummerofdoorbewijsvanoverschrijvingaftegevenopdelaatstedagvande
wer k en aan d e aan g es t el d e v an DL . I n g ev al v an g ed eel t el ij k e l ev er i n g v er b i n d t d e Kl an t zi c h t o t b et al i n g v an h et r eed s g el ev er d e wer k en c o n f o r m d e p r ij s zet t i n g o p d e f ac t u u r . Kl ac h t en aan g aan d e d e f ac t u u r d i en en p er aan g et ek en d s c h r ij v en en b i n n en 8 dagen na factuurdatum aan DL te worden gemeld. Het niet betwiste deel van de factuur is steeds zonder enig uitstel verschuldigd. In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege h e t f a c t u u r b e d r a g v e r m e e r d e r d w o r d e n m e t d e c o n v e n t i o n e l e i n t e r e s t e n t e n b e l o p e v a n 1 % p e r m a a n d a l s o o k m e t e e n f o r f a i t a i r e s c h a d e v e r g o e d i n g v a n 1 5 % m e t e e n m i n i m u m v a n 2 0 0 , 0 0 EU R. I n g e v a l v a n o n b e k w a a m h e i d o f i n s o l v a b i l i t e i t ( e n o n d e r meer:collectieveschuldenregeling,vereffening,stopzetting,gerechtelijkereorganisatie,faillissement)inhoofdevandeKlant,behoudtDLzichhetrechtvooromdeuitvoeringteweigerendanwel delopendeuitvoeringvandewerkenopteschortenof een waarborgsom te ei sen zonder dat DL tot eni ge schadevergoedi ng gehouden i s of kan zij n.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD
AllegeleverdegoederenblijvendeuitsluitendeeigendomvanDLzolangzij nietvolledigbetaaldwerden,zelfsindienzij werdengewijzigdofgeïncorporeerdenonverminderddeverplichtingvandeKlantomzichteverzekerenvoorderisico’svande goederen en ervoor te zorgen als goed huisvader.

ARTIKEL 7: GARANTIE& VRIJWARING
D L g a r a n t i e w o r d t p a s d e n i t i e f v a n a f h e t b e t a l e n v a n d e s a l d o f a c t u u r e n a e v e r e n v a n h e t g a r a n t i e c e r t i c a a t . Op s t r a f f e v a n v e r v a l d i e n e n n a d e o n t d e k k i n g e r v a n s c h r i f t e l ij k a a n D L g e m e l d t e w o r d e n : a l l e z i c h t b a r e g e b r e k e n b i n n e n 4 8 u u r e n a l l e verborgen gebreken i nzake door DL gel everde producten bi nnen een termij n van 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken.
D L b i e d t n a o p l e v e r i n g v a n d e w e r k e n e e n g a r a n t i e v a n 3 0 j a a r t e g e n o p s t ij g e n d v o c h t , 1 0 j a a r g a r a n t i e v o o r b e k u i p i n g m . b . t . w a t e r i n l t r a t i e e n 1 0 j a a r g a r a n t i e o p d e g e v e l r e n o v a t i e m e t s p u i t k u r k m . b . t . w a t e r i n l t r a t i e . Ee n k l e u r s c h a k e r i n g k a n voorkomen na uitdrogen van de muur behandeld met spuitkurk. Dit is een normale eigenschap van de spuitkurk en valt niet onder de garantie m.b.t. waterinfiltratie.
Bovenstaande garanties gelden enkel op dezelfde plaats alwaar DL de oorspronkelijke werken uitvoerde. DL voorziet een fabriekswaarborg van twee jaar op het elektronische en mechanische gedeelte van het ventilatie toestel. DL informeert de klant
en stel t al tij d voor bij de eerste bezoek / di agnose aan de kl ant om vol l edi ge woni ng en/ of kel der i ncl usi ef muren, geul en en vl oeren te l aten behandel en. Indi en de kl ant ki est om een gedeel tel ij ke behandel i ng van de woni ng / kel der / gevel s te l aten uitvoeren, kan DL nooit aansprakelijk worden gesteld voor de niet behandelde gedeeltes. DL geeft geen garantie indien er behandeling tegen de opstijgend vocht langs buiten is gebeurd. DL garantie wordt pas de nitief vanaf het betalen van de saldofac- t u u r e n a e v e r e n v a n h e t g a r a n t i e c e r t i c a a t . El k e g a r a n t i e k o m t t e v e r v a l l e n b ij h e t n i e t b e t a l e n v a n e e n d e e l f a c t u u r e n w a n n e e r n a d e b e h a n d e l i n g v a n D L l e k k a g e s o f i n l t r a t i e s m e r k b a a r z ij n e n g e c o n s t a t e e r d w o r d e n . B ij k l a c h t e n n a b e h a n d e l i n g v a n opstij gend vocht, zal al tij d de drogi ngstij d gerespecteerd van 18 maanden worden vooral eer DL een drogi ngscontrol e ui tvoert. Deze ui tsl ag bepaal d of DL de werken opni euw en kostel oos moet behandel i ng tegen de opstij gende vocht ui tvoeren. De drogingscontrole is altijd op uitdrukkelijk verzoek van de klant en wordt vooraf door de klant betaald: 363€ BTWincl. DL is niet verantwoordelijk en de garantie vervalt in geval van overmacht, verborgen gebreken, bestaande stabiliteitsproblemen, (deze lijstisnietlimitatief)ookindiendezeaanleidinggeventoteenderwelkprobleemvoordewaterdichting,voor- tijdensennadewerkzaamhedenvanDL.DLmagervanuitgaandatdestabiliteitvanhetpandinclusiefdemuur-,plaat- enbodemdikte
van de bestaande constructie voldoende is om de beschreven dichting werken uit te voeren. Indien er alsdan nog uitvoeringsproblemen worden vastgesteld, zelfs na het aanbrengen van de waterdichting is DL niet aansprakelijk voor eventuele barsten, lekkages e.a. schade in de woning of kelder. DL garanties worden verleend mbt waterinfiltratie/waterdichting en zijn niet van toepassing op esthetische resultaat, barsten etc.
Herstellingen zullen enkel uitgevoerd worden na goedkeuring van nieuwe offerte en dat het verborgen gebrek/stabiliteit uitvoering probleem is opgelost door de bouwheer. Deze clausule wordt door de koper/besteller separaat mede ondertekend ter kennisname. De klant dient aan DL voorafgaand de leidingen aan te wijzen, om de beschadiging te voorkomen. DL is niet aansprakelijk voor verkeerde doorboringen en schade veroorzaakt aan leidingen van elektriciteit, water en andere, in en rondom
d e wo n i n g . De g ar an t i e v an DL v er v al t v o l l ed i g n a i n t er v en t i e d o o r d er d en . DL v r aag t aan d e k l an t o m d e p l i n t en zel f t e v er wij d er en / t er u g p l aat s en . I n d i en d e k l an t aan DL v r aag t o m d e p l i n t en ( t eg el s et c ) t e v er wij d er en / t er u g p l aat s en , k an DL n i et aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging ervan.

ARTIKEL8: BEËINDIGINGVANDEOVEREENKOMST
Indien één der partijen de overeenkomst annuleert of verbreekt (rekening houdende met het herroepingsrecht bij verkopen op afstand en verkopen buiten de lokalen van de onderneming), is deze aan de andere partij een verbrekingsvergoeding ver- schuldigd van 30% op de overeengekomen prijs. Indien de klant één der contractuele verbintenissen niet nakomt of de uitvoering vertraagt, inzonderheid indien hij nalaat DL of diens aangestelde op de overeengekomen dag en uur toegang te verlenen tot de werf, indien hij de bestelde goederen weigert af te halen of weigert deze in ontvangst te nemen, indien hij meer dan 15 dagen nalaat een factuur met betrekking tot het voorschot of met betrekking tot een deel van de werken te betalen, heeft DL het recht de overeenkomst te ontbi nden ten nadel e van de kl ant en i s de kl ant de prij s van de reeds ui tgevoerde werken verschul di gd al smede een schadevergoedi ng van 30% op de overeengekomen prij s van het ni et ui tgevoerde gedeel te, benevens de kosten van terugname, onwerkdadige verplaatsing, alle voor de opdracht aangekochte hulpgoederen of materialen en overige schadevergoedingen ingevolge de vroegtijdige beëindiging, vermeerderd met de minderingskosten bij aanbetaling. Indien dewerkennietwordenuitgevoerddoorDLenDLtekennengeeftdewerkennietlangertewillenoftekunnenuitvoeren,heeftdeklanthetrechtdeovereenkomstteontbindenenzal zij aandeklanteenschadevergoedingvan30%betalen.Dezesituatie houdt niet de situatie in waar DL op basis van objectieve criteria vaststelt dat de werken niet haalbaar zijn op de voorgestelde manier, namelijk een technische annulatie.

ARTIKEL 9 : OPLEVERING
Dede nitievebeëindigingderwerkenwordtaanvaarddoordeondertekeningvaneentechnische chedoordeKlantwaaropdewerkenen/ofaanmerkingenzullenwordenbeschreven.Bij afwezigheidvannoodzakelijkheidvanaanvaardingvanwerken zal d e b et al i n g v an d e f ac t u u r g el d en al s d e n i t i ev e aan v aar d i n g ; I n d i en d e k l an t wei g er t d e t ec h n i s c h e c h e t e t ek en en o f zij n o p mer k i n g en t e mak en zal DL b i n n en d e 5 d ag en d e c h e aan g et ek en d o v er mak en aan d e Kl an t zo d at d eze t eg en s p r ek el ij k wordt geacht. Na het ondertekenen van de technische fiche of het sturen van de aangetekende zending is DL niet meer aansprakelijk voor de schade of gevolg van schade zoals ramen, deuren, vloeren, elektrische apparaten e.a. (deze lijst heeft geen limiet).

ARTIKEL 10 : DISCLAIMER
I n f o r m a t i e o p d e w e b s i t e , a n t w o o r d k a a r t , f l y e r s , e t c . w o r d t d e k l a n t a a n g e b o d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n t i k - e n d r u k f o u t e n o f a n d e r s z i n s m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g e n . Tu s s e n t ij d s e w ij z i g i n g e n , z o w e l q u a p r o d u c t e n a l s q u a p r ij z e n , z ij n s t e e d s m o g e l ij k . D e K l a n t verbindt zich ertoe om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van de algemene voorwaarden. DL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.

ARTIKEL 11 : BESCHERMING VAN HET PRIVÉLEVEN
Al l e p er s o o n l ij k e g eg ev en s zij n b es t emd v o o r i n t er n g eb r u i k v an DL en d e aan h aar g eaf l i eer d e b ed r ij v en . De k l an t aan v aar d t d at zij n p er s o o n s g eg ev en v er wer k t wo r d en d o o r d e DL met al s d o el ei n d e d e c o r r ec t e n al ev i n g v an d e o v er een k o ms t . De Kl an t beschikt op elk ogenblik kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens alsook over een recht op verzet. Ten dien einde volstaat het te schrijven naar DL, Boomsesteenweg 41/1, B-2630 Aartselaar. Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de Klant steeds schriftelijk terecht bij DL, op het voormelde adres. De Klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven emailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de e-mailcommunicatie tussen hem en DL de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De Klant wordt aangeraden zijn e-mailadres regelmatig op nieuwe post te controleren. De Klant is steeds verplicht om de
l everanci er van el ke gewij zi gde toestand (bij v. verhui zi ng, ... ) onmi ddel l ij k schri ftel ij k op de hoogte te stel l en.

ARTIKEL 12 : TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID
Al onzeovereenkomsten,inclusiefdebijzondereenalgemenecontract- enfactuurvoorwaarden,alsookdeuitvoeringervanzijnonderworpenaanhetBelgischeRecht.Denietigheidvanéénofmeeronderdelenvanonderhavigevoorwaardenheeftin geengeval denietigheidvandegeheleovereenkomst tot gevolgdochslechtstot nietigheidvanhet geviseerdeonderdeel. Deoverigebepalingenblijvenderhalvevolledigenonverlet vantoepassing. Derechtbankenvanhet gerechtelijkearrondissement Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd.
On d e r h a v i g e o v e r e e n k o m s t w e r d o p g e m a a k t i n e v e n v e e l e x e m p l a r e n a l s e r p a r t ij e n m e t o n d e r s c h e i d e n b e l a n g e n z ij n , w a a r b ij i e d e r e p a r t ij v e r k l a a r t é é n o r i g i n e e l o n t v a n g e n t e h e b b e n .

GETEKENDVOORGELEZENENGOEDGEKEURDDOORDEKLANT